Uchwała nr .../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

 

Działając na podstawie art. 15 i art. 22 ust. 3 pkt. 3 ustawy o własności lokali,

Właściciele postanawiają:

§ 1. Upoważnić Zarząd do naliczania odsetek ustawowych/w wysokości 25%* od nieterminowych wpłat zaliczek miesięcznych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, po pisemnym dwukrotnym zawiadomieniu właściciela lokalu o zaległości.

§ 2. Odsetki naliczać po upływie jednego miesiąca od dnia nieuiszczenia zaliczek, licząc od dnia zobowiązania.

§ 3. W przypadku nagminnego nieuiszczania zaliczek w terminie ustawowym, odsetki naliczać bez zachowania karencji jednego miesiąca.

§ 4. Odsetki wpłacać na Fundusz na koszty remontowe.

§ 5. Z dokonanych wpłat przez właścicieli lokali w pierwszej kolejności należy pokrywać naliczone odsetki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej…

Uchwała nr ...../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1, art. 23 i art. 27 Ustawy o własności lokali,

Właściciele lokali postanawiają:

 

 

§ 1. Wybrać Zarząd w składzie:

 

1. Andrzej Budzik,

2.Tadeusz Pierug,

3. Marzena Kowalska.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* – …..…  udziałów/głosów*

na zebraniu*; częściowo na zabraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Grupę Inicjatywną w dniu .....................

Więcej…

STATUT

Mazowieckiego Stowarzyszenia

Gospodarki Nieruchomościami

„SPECJAL”

 

 

Warszawa 26.05.2009 r.

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) nosi nazwę „Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Więcej…

UMOWA

o zarządzanie nieruchomością wspólną

zawarta dnia ................. w Warszawie

 

pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Warszawie przy

................................................................................................................

reprezentowanej przez członków Zarządu:

1.

2.

zwaną dalej Wspólnotą

a

mgr inż. ...................................................., posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr ........... i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (kopie w załączeniu), właścicielem firmy ........................................, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa - Mokotów pod Nr ....................................................................................................... z siedzibą w Warszawie, ul. ....................................... Warszawa,

zwanym dalej Zarządcą.

 

 

Więcej…

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJAL”

 

D E K L A R A C J A     C Z Ł O N K O W S K A

 

1. Imię i nazwisko ..............................................................................................

2. Imiona rodziców ............................................................................................

3. Nazwisko rodowe ..........................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................

5. Wykształcenie ...............................................................................................

 

Więcej…

Więcej artykułów…