Uchwała nr ...../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1, art. 23 i art. 27 Ustawy o własności lokali,

Właściciele lokali postanawiają:

 

 

§ 1. Wybrać Zarząd w składzie:

 

1. Andrzej Budzik,

2.Tadeusz Pierug,

3. Marzena Kowalska.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* – …..…  udziałów/głosów*

na zebraniu*; częściowo na zabraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Grupę Inicjatywną w dniu .....................

Protokolant zebrania:                                             Przewodniczący zebrania:

 

.......................................................                                              .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

 

 

Grupę Inicjatywna  Wspólnoty Mieszkaniowej:

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

* niepotrzebne  skreślić