Uchwała nr .../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

 

Działając na podstawie art. 15 i art. 22 ust. 3 pkt. 3 ustawy o własności lokali,

Właściciele postanawiają:

§ 1. Upoważnić Zarząd do naliczania odsetek ustawowych/w wysokości 25%* od nieterminowych wpłat zaliczek miesięcznych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, po pisemnym dwukrotnym zawiadomieniu właściciela lokalu o zaległości.

§ 2. Odsetki naliczać po upływie jednego miesiąca od dnia nieuiszczenia zaliczek, licząc od dnia zobowiązania.

§ 3. W przypadku nagminnego nieuiszczania zaliczek w terminie ustawowym, odsetki naliczać bez zachowania karencji jednego miesiąca.

§ 4. Odsetki wpłacać na Fundusz na koszty remontowe.

§ 5. Z dokonanych wpłat przez właścicieli lokali w pierwszej kolejności należy pokrywać naliczone odsetki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


NUMER LOKALU

Imię i nazwisko WŁAŚCICIELA LOKALU

UDZIAŁ

w nieruch.

wspólnej

DATA

Podpis

ZA

uchwałą

Podpis PRZECIW

uchwale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* -  ……………… udziałów/głosów*

na zebraniu*; częściowo na zabraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Zarząd Wspólnoty w dniu ..................... roku

 

Protokolant zebrania:                                                                    Przewodniczący zebrania:

...........................................................                                          .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

 

* niepotrzebne  skreślić