MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJAL”

 

D E K L A R A C J A     C Z Ł O N K O W S K A

 

1. Imię i nazwisko ..............................................................................................

2. Imiona rodziców ............................................................................................

3. Nazwisko rodowe ..........................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................

5. Wykształcenie ...............................................................................................

 

6. Nr dowodu osobistego ..................................PESEL .......................................

 

7. Stopień naukowy lub zawodowy ....................................................................

8. Posiadane uprawnienia zawodowe (rodzaj i nr uprawnień) .............................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

9. Ukończone kursy, seminaria ..........................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11. Znajomość języków obcych (biegle, słabo) ..................................................

.........................................................................................................................

12. Adres zamieszkania i do korespondencji ....................................................

.........................................................................................................................

tel/fax .......................................... komórka .............................adres e-mail:

..........................................................................................................................

13. Praktyka zawodowa (stanowiska, lata pracy).................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany Statut Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz aktywnego uczestniczenia w realizacji przyjętych w nim celów.

 

Miejscowość, dnia ........................................................ Podpis ...........................................

 

DECYZJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Podpisy Członków Zarządu:

 

1............................................................................................

 

2............................................................................................