STATUT

Mazowieckiego Stowarzyszenia

Gospodarki Nieruchomościami

„SPECJAL”

 

 

Warszawa 26.05.2009 r.

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

 

§ 1

 

Stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) nosi nazwę „Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie używa pieczęci z jego nazwą i siedzibą o wzorze określonym uchwałą Zarządu Stowarzyszenia – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wydaje legitymacje według wzoru określonego w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu Członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników bądź zawierać umowy cywilnoprawne.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na rzecz i w interesie zrzeszonych w nim Członków.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych – Oddziałów.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie i jego jednostki terenowe mogą prowadzić działalność gospodarczą przeznaczeniem uzyskanych z niej dochodów na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 9

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich Członków, w zakresie obsługi rynku nieruchomości, działań energooszczędnych oraz ochrony środowiska.
 2. Tworzenie jednolitych reguł działalności postępowania zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska, a także nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej.
 3. Kształtowanie wizerunku osób działających na rynku nieruchomości, związanych z działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o wyżej wymienionych zawodach.
 4. Popularyzacja wiedzy o gospodarce nieruchomościami oraz kształtowanie moralności i osobowości zawodowej na rynku nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa.
 5. Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 6. Uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na obsługę rynku nieruchomości, działania energooszczędne oraz ochronę środowiska.
 7. Ochrona interesów Członków Stowarzyszenia oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska.

 

 

§ 10

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie systematycznych kursów i szkoleń.
 3. Ułatwianie Członkom dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury.
 4. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi mającymi wpływ na stan legislacji w zakresie obsługi rynku nieruchomości, działań energooszczędnych oraz ochrony środowiska.
 5. Propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej.
 6. Wydawanie opinii i ekspertyz związanych z obsługą rynku nieruchomości, działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska.
 7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 8. Promowanie firm Członków Stowarzyszenia spełniających przyjęte standardy zawodowe.

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i jednostek terenowych

 

 

§ 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

 

 

Członkowie Zwyczajni

 

§ 12

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, którego zainteresowania mają bezpośredni związek z obsługą rynku nieruchomości, działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska.

 

 

§ 13

 

 

Członek Zwyczajny ma prawo do:

 

 1. Udziału w zebraniach z głosem stanowiącym na Walnych Zebraniach Członków.
 2. Czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia.
 3. Udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem i uchwałami jego władz.
 4. Korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami.
 5. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 6. Wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członek Zwyczajny ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i uchwałach powziętych przez władze Stowarzyszenia.
 4. Informować o wszelkich zmianach związanych z adresem do doręczeń korespondencji pod rygorem przyjęcia domniemania skutecznego doręczenia na poprzednio podany adres.

 

 

§ 15

 

Nie przestrzeganie postanowień Statutu, a przede wszystkim nie branie czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia może spowodować utratę członkostwa w Stowarzyszeniu. O utracie statutu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale podjętej w pełnym składzie, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Członka do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu. Pomiędzy jednym, a drugim wezwaniem powinien upłynąć okres nie krótszy niż dwa miesiące.

O zamiarze skreślenia Członka Stowarzyszenia, zawiadamia się Komisję Rewizyjną w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu.

Od decyzji o skreśleniu z listy członków, w terminie 14 dni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Po uprzednim wysłuchaniu Członka, uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

 

Członkowie Honorowi

 

§ 16

 

Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

Członkowie Honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego i zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

Członkowie Wspierający

 

§ 19

 

Członkiem Wspierającym mogą być osoby prawne, które działają lub są w inny sposób zainteresowane działalnością w zakresie obsługi rynku nieruchomości, działań energooszczędnych oraz ochrony środowiska.

 

§ 20

 

Status Członka Wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem
i rodzajem działalności zainteresowanego. Wysokość składki Członka Wspierającego reguluje uchwała Zarządu.

 

§ 21

 

Członek Wspierający ma prawo do:

 

 1. Korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami.
 2. Eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie.
 3. Wnoszenia postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członów Stowarzyszenia.

 

 

Członek Wspierający ma obowiązek wspierania i popierania celów Stowarzyszenia w środowiskach swojego działania.

§ 22

 

W przypadku naruszania postanowień Statutu przez Członka Honorowego lub Wspierającego, Zarząd decyduje o utracie członkostwa na zasadach określonych w § 15.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

 

§ 23

 

Organami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, organy te mogą dokooptować członka, który będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 Członków odpowiednich organów pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 Członków Władz Stowarzyszenia, uzupełnienia tych władz dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się w dwóch terminach. Drugi termin wyznacza się na 30 minut po upływie planowanego rozpoczęcia Zgromadzenia w pierwszym terminie.
 4. Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% + 1 Członków Zwyczajnych. Walne Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim Członków.
 5. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 

§ 24

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.

 

Walne Zebrania zwyczajne-sprawozdawcze odbywają się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat – nie później niż w następnym kwartale po upływie kadencji.

 

 

§ 25

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

 

 1. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemne żądanie 10% Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia z pisemnym podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 26

 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając Członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania zostaje dostarczone Członkom Stowarzyszenia na piśmie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres uwidoczniony w deklaracji członkowskiej lub w późniejszej korespondencji informującej o jego zmianie.

 

§ 27

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. Zmiany Statutu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzania likwidacji i przekazania majątku.
 3. Wybór 5 Członków Zarządu Stowarzyszenia w osobach: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia oraz wybór Komisji Rewizyjnej w składzie 3 Członków: Przewodniczący i dwóch Członków.
 4. Zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.
 5. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu na rok następny.
 6. Rozstrzyganie w sprawach odwołań Członków od decyzji Zarządu.
 7. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Uchwalenie i zmiana regulaminu Walnego Zebrania.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego bądź podejmowanie decyzji o odstąpieniu od ich pobierania.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 28

 

Prezes Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik stanowią Zarząd Stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu jest protokołowane i odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

§ 29

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 4. Opracowanie strategii rozwoju Stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie nowych Członków – Zwyczajnych i Wspierających oraz podejmowanie decyzji o ich skreśleniu z listy członków, rozstrzyganie sporów.
 6. Opracowanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania.
 7. Opracowanie corocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności statutowej.
 8. Wyrażenie zgody na powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości po uzyskaniu akceptacji Komisji Rewizyjnej.
 10. Składanie na dorocznym Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.
 11. Prowadzenie innych spraw zleconych na podstawie niniejszego Statutu.
 12. Nadawanie godności Członka Honorowego.
 13. Ustalenie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 30

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześni Członkami Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 31

 

Komisja Rewizyjna kontroluje – co najmniej raz na rok – całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem gospodarności i zgodności z przepisami. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.

Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
 3. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 4. zapisy, darowizny, subwencje i spadki,
 5. dochody z ofiarności publicznej,
 6. składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
 2. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
 3. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych Członków (np. kosztów przejazdu) związanych z wykonywaniem decyzji organów Stowarzyszenia oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy lub cywilnoprawnym ze Stowarzyszeniem, a także Członków będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 33

 

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach bankowych Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 34

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

 

a) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

b) 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

c) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych.

 

Rozdział VI

Reprezentacja

 

§ 35

 

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy:

 1. Prezesa Stowarzyszenia i jednego z pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Dwóch Wiceprezesów Zarządu Stowarzyszenia.

W sprawach Oddziału – dwóch Członków Zarządu Oddziału.

 

 

Rozdział VII

Oddziały Stowarzyszenia

 

§ 36

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia wyraża zgodę na utworzenie Oddziału i ustala jego strukturę oraz obszar działania.
 2. Oddział powołany jest na wniosek lokalnej grupy inicjatywnej Członków Stowarzyszenia liczącej co najmniej 15 osób.

Oddział działa w ramach kompetencji i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Oddział działa pod nazwą Stowarzyszenia z dodatkiem „Oddział Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” w ................. – ze wskazaniem miejscowości, w której ma swoją siedzibę.

 1. Prawa i obowiązki jednostki terenowej, jej Członków oraz wzajemne stosunki ze Stowarzyszeniem reguluje niniejszy Statut oraz obowiązujące przepisy prawa. Uchwały władz Stowarzyszenia są dla Oddziału wiążące.

Oddział urzeczywistnia swoje cele i sposoby działania tak jak Stowarzyszenie.

 

 

§ 37

 

Organami Oddziału są:

 

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału.

1.1.   Zarząd Oddziału.

1.2.   Komisja Rewizyjna Oddziału.

a)      Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.

W przypadku ustąpienia Członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału przed upływem kadencji organy te mogą dokooptować Członka, który będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 Członków odpowiednich organów pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 Członków władz Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, uzupełnienie składu tych władz odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

b)      Uchwały wszystkich organów Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków, z wykluczeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej.

Przepisy § 22 ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

§ 38

 

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków Oddziału są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.

Walne Zebrania Członków Oddziału zwyczajne-sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata – nie później niż w następnym kwartale po upływie kadencji.

 

§ 39

 

Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:

 1. Z inicjatywy Zarządu Oddziału.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Na pisemne żądanie 10% Członków Zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia z pisemnym podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

 

§ 40

 

Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, zawiadamiając o tym Członków za pośrednictwem poczty, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 

Zawiadomienie zawiera określenie miejsca i dnia oraz przewidywany porządek zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia może delegować swojego przedstawiciela do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia ma prawo przedstawienia opinii w sprawach będących przedmiotem obrad.

 

 

§ 41

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:

 1. Wybór Członków Zarządu Oddziału oraz Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Zatwierdzenie programu działalności Oddziału.Zatwierdzenie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu na rok następny.
 3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału.

 

 

 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 42

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 Członków: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.
 2. Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.
 3. Członek Zarządu Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

§ 43

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 

 1. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Oddziału
 2. Reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.
 4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie w poczet nowych Członków – zwyczajnych i wspierających.
 5. Odpowiedzialność za dokumentację działalności Oddziału oraz przedkładanie na dorocznym Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania z działalności Oddziału.
 6. Składania sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi Stowarzyszenia na co najmniej
  7 dni przed terminem dorocznego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

 

§ 44

 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być jednocześnie Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

 

§ 45

 

Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje – co najmniej raz na rok – całokształt działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału oraz do Zarządu Stowarzyszenia
z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Majątek Oddziału Stowarzyszenia

 

§ 46

 

 1. Majątek Oddziału Stowarzyszenia stanowią środki rzeczowe i finansowe przekazane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Na majątek Oddziału Stowarzyszenia składają się również odpisy ze składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Majątek Oddziału Stowarzyszenia powinien być wykorzystywany wyłącznie na cele statutowe.
 4. Majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 47

 

Członkowie Oddziału Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych Członków (np. koszów przejazdów) związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy lub cywilnoprawnym z Oddziałem Stowarzyszenia, a także Członków będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Oddziału.

 

 

 

 

Rozdział IX

Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu.

 

 

§ 48

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o majątku. Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

 

§ 49

 

Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu wymaga bezwzględnej większości (50% + 1) głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Uchwały w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte w drugim terminie zwołania Zebrania bez względu na liczbę obecnych Członków.

 

§ 50

 

Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.

 

 

 

 

Rozdział X

Postanowienia ogólne, przejściowe i końcowe

 

 

§ 51

 

Opłaty wpisowe, składki członkowskie i inne świadczenia pieniężne na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 52

 

Stowarzyszenie ma prawo przystępować do innych organizacji i federacji związanych w swojej działalności z tematyką obsługi rynku nieruchomości, działaniami energooszczędnymi oraz ochroną środowiska.

W sprawach wynikających z tytułu członkostwa podlega wówczas obowiązującym statutom
i przepisom odnośnych organizacji z zachowaniem jednak dotychczasowej formy organizacyjnej.

 

 

Komitet Założycielski:

 1. Ryszard Niedźwiecki
 2. Krzysztof Leszczyński