UMOWA

o zarządzanie nieruchomością wspólną

zawarta dnia ................. w Warszawie

 

pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Warszawie przy

................................................................................................................

reprezentowanej przez członków Zarządu:

1.

2.

zwaną dalej Wspólnotą

a

mgr inż. ...................................................., posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr ........... i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (kopie w załączeniu), właścicielem firmy ........................................, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa - Mokotów pod Nr ....................................................................................................... z siedzibą w Warszawie, ul. ....................................... Warszawa,

zwanym dalej Zarządcą.

 

 

 

 

 

§ 1

Wspólnota zleca a Zarządca przyjmuje z dniem ....................... r. zarządzanie nieruchomością wspólną położoną w Warszawie, przy ........................................................................

 

§ 2

Zarządca zobowiązuje się do dbania o jak najlepszy stan nieruchomości wspólnej poprzez zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości i efektywne wykorzystanie środków finansowych Wspólnoty zgodnie z podjętymi przez nią uchwałami i decyzjami Zarządu Wspólnoty.

Wspólnota zleca Zarządcy, a Zarządca przyjmuje do wykonania następujące czynności:

1. Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty, ich obsługa a także techniczna obsługa podejmowania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej podczas w/w zebrań;

2. Udział w przygotowywaniu projektów planów gospodarczych i finansowych Wspólnoty, a po ich przyjęciu odpowiednimi uchwałami - realizacja tych uchwał oraz coroczne przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;

3. Udział w opracowywaniu planów niezbędnych dla prawidłowego utrzymania nieruchomości wspólnej i właściwego gospodarowania środkami;

4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji Wspólnoty - administracyjnej, technicznej i finansowej, a w ograniczonym zakresie także dokumentacji lokali poszczególnych Właścicieli;

5. Właściwe gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi Wspólnoty w granicach określonych upoważnieniami Zarządu Wspólnoty;

6. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej przychodów i kosztów, o której jest mowa w ustawie o własności lokali oraz przygotowywanie na jej podstawie sprawozdań;

7. Pozasądowa windykacja należnych od właścicielami lokali opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty w tych sprawach;

8. Przygotowywanie wystąpień Zarządu Wspólnoty o kredyty bankowe na cele remontowe i inwestycyjne zgodnie z podjętymi przez Wspólnotę uchwałami oraz przygotowywanie ewentualnych wystąpień o dotacje w przypadku zaistnienia takich możliwości;

9. Współdziałanie z Zarządem w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych Wspólnoty;

10. Obsługa administracyjna mieszkańców w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej - udostępnianie pomieszczeń, przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie niezbędnych informacji i in.;

11. Utrzymanie (na koszt Wspólnoty) czystości nieruchomości wspólnej i w pasie chodnika przyległego do nieruchomości;

12. Współdziałanie z Zarządem Wspólnoty przy zawieraniu umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonanie usług (konserwacyjnych, remontowych, przeglądów specjalistycznych, ekspertyz i in.) na rzecz Wspólnoty;

13. Nadzór nad wykonywaniem przez dostawców umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, oraz o dostawę energii elektrycznej i gazu do nieruchomości wspólnej;

14. Nadzór nad realizacją umów o konserwację nieruchomości wspólnej oraz nad dokonywaniem wymaganych prawem przeglądów;

15. Usuwanie samodzielnie (na koszt Wspólnoty) ewentualnych awarii i jej skutków z jednoczesnym powiadomieniem Zarządu Wspólnoty i złożeniem informacji na najbliższym zebraniu Wspólnoty;

16. Nadzór nad realizacją innych prac przez firmy wykonujące usługi na rzecz Wspólnoty, wywożące nieczystości stałe i płynne, prowadzące dezynsekcję i deratyzację itp.;

17. Planowanie i przygotowywanie ujętych w planie gospodarczym remontów i innych prac budowlanych (zbieranie ofert, udział w prowadzeniu przez Zarząd negocjacji, przygotowywanie umów i in.), a także nadzór nad realizacją prac i udział w dokonywaniu ich odbioru (przez Zarząd i/lub wyznaczonych przedstawicieli Wspólnoty oraz uprawnione osoby);

18. Zapewnienie mieszkańcom aktualnych informacji dotyczących Wspólnoty poprzez wywieszenie w gablotce;

19. Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej na koszt Wspólnoty;

20. Dyżury Zarządcy raz w tygodniu na terenie nieruchomości (przyjmowanie skarg i wniosków oraz udzielanie bezpłatnych konsultacji z zakresu zarządzania nieruchomościami) .

 

§ 3

Wspólnota będzie współpracować z Zarządcą przy zarządzaniu nieruchomością wspólną, a w tym:

1. Udostępni Zarządcy posiadaną dokumentację nieruchomości;

2. Udostępni Zarządcy i jego pracownikom pomieszczenia do przechowywania niezbędnych sprzętów, narzędzi, środków czystości i materiałów;

3. Umożliwi korzystanie z podstawowych pomieszczeń socjalnych;

4. Udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień odnoszących się do nieruchomości.

 

§4

Zarządca ponosi w stosunku do Wspólnoty odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje, o ile stan środków Wspólnoty pozwalał na wykonanie zaniechanych czynności.

 

§ 5

Zarządcy za czynności wymienione w § 2 niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości .............. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, po przedłożenia rachunku/faktury.

 

 

 

§ 6

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej.

 

 

§ 7

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Zarządca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego przez właścicieli lokali braku środków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

3. Zarząd Wspólnoty ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

a) utraty licencji przez Zarządcę,

b) zawinionego dopuszczenia przez Zarządcę do katastrofy budowlanej,

c) zawinionego narażenia Wspólnoty na znaczną szkodę w jej majątku.

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy należy do Zarządu Wspólnoty.

 

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 wraz z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2603 wraz z późniejszymi zmianami) i przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw zawierających regulacje dotyczące prawa własności.

§ 9

Spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Wspólnoty.

 

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej:                                                                     Zarządca nieruchomości:

...................................................................                                    ..........................................................

...................................................................