Praktyczne możliwości wyboru (zmiany) Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w UWL należy dokonywać wyboru i zmian członków Zarządu wspólnot mieszkaniowych według zapisu w art. 20 UWL, o ile nie określono zgodnie z zapisem w art. 18, ust 1 UWL innego sposób zarządu nieruchomością wspólną.

Zebranie, na którym ma być wybrany pierwszy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, proponuję zwołać jak najszybciej, ponieważ przy podejmowaniu   uchwały będzie można skorzystać z zapisu w art. 23, ust. 2a UWL i głosować według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos (dopóki dotychczasowy właściciel nieruchomości ma większość udziałów).

Wzór uchwały:

Uchwała nr ...../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1, art. 23 i art. 27 Ustawy o własności lokali,

Właściciele lokali postanawiają:

 

 

§ 1. Wybrać Zarząd w składzie:

 

1. Andrzej Budzik,

2.Tadeusz Pierug,

3. Marzena Kowalska.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* – ……  udziałów/głosów*

na zebraniu*; częściowo na zabraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Grupę Inicjatywną w dniu .....................

 

Protokolant zebrania:                                             Przewodniczący zebrania:

 

.......................................................                                              .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

 

 

Grupę Inicjatywna  Wspólnoty Mieszkaniowej:

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

* niepotrzebne  skreślić

W związku z przewidywaniem, że uchwała zostanie dopiero podjęta w wyniku indywidualnego zbierania głosów przez Grupę Inicjatywną, należy dla każdego kandydata na członka Zarządu przygotować listę do głosowania według wzoru:

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..../2012 z dnia 22.02.2012

 

Lista do głosowania za wyborem Andrzeja Budzika do Zarządu

Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

NUMER LOKALU

Imię i nazwisko WŁAŚCICIELA LOKALU

UDZIAŁ

w nieruch.

wspólnej

DATA

Podpis

ZA

wyborem

Podpis PRZECIW

wyborowi

1

Sabina Sobol

0,0652

 

 

 

2

Barbara Brodzik

0,1095

 

 

 

.

.............................

..........

 

 

 

118

Anna Sitek

0,1094

 

 

 

119

Hanna Sawicka

0,2206

 

 

 

 

 

 

Stwierdzamy, że Andrzej Budzik został wybrany/niewybrany* do Zarządu  Wspólnoty Mieszkaniowej, otrzymując ………… udziałów / głosów*

 

Protokolant zebrania:                                                        Przewodniczący zebrania:

 

 

......................................................                                               .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

 

 

Grupę Inicjatywna  Wspólnoty Mieszkaniowej:

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

* niepotrzebne  skreślić

 

 

 

W przypadku zmiany Zarządu wspólnoty mieszkaniowej, trzeba podjąć również uchwałę o odwołaniu wszystkich (lub niektórych) członków Zarządu. Treść takiej uchwały będzie następująca:

 

Uchwała nr ...../2012

Właścicieli lokali w nieruchomości „Piękna 35” w Warszawie

z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie odwołania członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 2, art. 23 i art. 27 Ustawy o własności lokali,

Właściciele lokali postanawiają:

 

 

§ 1. Odwołać z Zarządu następujących członków:

 

1. Andrzeja Skończonego,

2.Tadeusza Piecucha,

3. Marzeny Mądrali.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* - …„A”…  udziałów/głosów*

na zebraniu*; częściowo na zabraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Grupę Inicjatywną w dniu ...................

 

Protokolant zebrania:                                             Przewodniczący zebrania:

 

.......................................................                                              .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

 

 

Grupę Inicjatywna  Wspólnoty Mieszkaniowej:

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

* niepotrzebne  skreślić

 

 

Zmieni się również treść listy do głosowania i może być następująca:

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..../2012 z dnia 22.02.2012

 

Lista do głosowania za odwołaniem Andrzeja Skończonego z Zarządu  Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

NUMER LOKALU

Imię i nazwisko WŁAŚCICIELA LOKALU

UDZIAŁ

w nieruch.

wspólnej

DATA

Podpis

ZA

odwołaniem

Podpis PRZECIW

odwołaniu

1

Sabina Sobol

0,0652

 

 

 

2

Barbara Brodzik

0,1095

 

 

 

.

.............................

..........

 

 

 

118

Anna Sitek

0,1094

 

 

 

119

Hanna Sawicka

0,2206

 

 

 

 

 

 

Stwierdzamy, że Andrzej Skończony został odwołany/nieodwołany* z Zarządu  Wspólnoty Mieszkaniowej, otrzymując ………… udziałów / głosów*

 

Protokolant zebrania:                                                        Przewodniczący zebrania:

 

 

......................................................                                               .......................................................

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis)

 

 

Grupę Inicjatywna  Wspólnoty Mieszkaniowej:

.......................................................

(data, czytelny podpis)

.......................................................

(data, czytelny podpis)

* niepotrzebne  skreślić

 

 

W obu przypadkach należy sporządzić protokół. Dniem podjęcia uchwał będzie dzień, w którym zostanie zakończone indywidualne zbieranie głosów. Należy dążyć do zebrania jak największej liczby głosów. Wystarczy jednak uzyskanie większości głosów właścicieli lokali „ZA” lub „PRZECIW” na listach kandydatów do głosowania liczonych według wielkości udziałów/głosów, żeby uchwały zostały podjęte/niepodjęte. Nie ma obowiązku zebrania głosów od wszystkich właścicieli lokali.

O podjętych uchwałach należy powiadomić wszystkich właścicieli lokali (również tych obecnych na zebraniu) zgodnie z art. 23, ust. 3 UWL. Każdemu właścicielowi lokalu (a nie najemcy) należy wręczyć kopię uchwały za potwierdzeniem odbioru na liście doręczeń lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Tzw. wrzucenie uchwały do skrzynki na listy nie jest skutecznym powiadomieniem na piśmie, nie jest nim również informacja na tablicy ogłoszeń: „uchwała nr.../2012 w sprawie .... została podjęta 55,5 % udziałami”.

Nie ma zapisu w art. 23, ust. 2 UWL, że uchwały mogą być podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów TYLKO przez Zarząd. Zwołanie zebrania oraz indywidualne zbieranie głosów przez Grupę Inicjatywną (warunek - wszyscy jej członkowie muszą być właścicielami lokali lub pełnomocnikiem właściciela lokalu) jest więc zgodne z prawem zapisanym w art. 27 i art. 30, ust. 1a UWL. Takie prawo ma tylko każdy właściciel lokalu.

Uważam i jestem przekonany, że podejmowanie uchwały, w drodze indywidualnego zbierania głosów przez członków Zarządu, która ma ich odwołać jest co najmniej nie na miejscu, a wręcz wyklucza odwołanie Zarządu. Taka jest dotychczasowa praktyka.

Zalecam również, żeby podejmowanie innych uchwał w drodze  indywidualnego zbierania głosów odbywało się również w obecności właścicieli lokali, „opozycyjnych” wobec Zarządu, którzy uświadamialiby głosującym, nieobecnym na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej właścicielom, skutki wynikające z treści uchwały.

Ostatnio rzadko uchwały podejmowane są na zebraniu, ponieważ właściciele lokali, pomimo otrzymanego zawiadomienia o zebraniu, nie przychodzą na zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe wprowadziły możliwość  głosowania przez właścicieli lokali drogą elektroniczną. Pomysł słuszny, o ile właściciele lokali mają dostęp do internetu i posiadają elektroniczny wzór podpisu (taki jaki jest wymagany przez Urzędy Skarbowe).